ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД ОТНОСНО КАЗУСА С КАРИЕРАТА В БЕЛАЩИЦА

„Европейски пътища“ АД е една от най-големите и уважавани строителни компании в България, осигуряваща работа на над 2000 работници, стриктен данъкоплатец в държавата от 1997 година.

 

Като концесионер на кариерата за добив на инертен материал в с. Белащица (Кариера Белащица Юг) ние винаги сме изграждали репутация на отговорна компания със съществен принос за модерния инфраструктурен облик на страната, следвайки неотменно закона и заплащайки изрядно всички концесионни такси. Паралелно с това се грижим за спазването на всички екологични норми, като сме изградили и околовръстния път на с. Белащица, по който превозваме товарите си до обектите и преработвателните ни заводи. Компанията ни и в бъдеще ще остане силно ангажирана с облагородяването на района.

 

През 2021 г. в законоустановения срок дружеството ни депозира искане за удължаване на концесионния срок за кариерата в с. Белащица към Министерство на енергетиката, който изтече на 03 февруари 2022 г.. Към настоящия момент кариерата в с. Белащица не работи и материали от нея не се добиват. В непосредствена близост до кариерата се намира частен имот, собственост на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, на който се извършва нашата производствена дейност, състояща се в обработка на инертен материал – неизменна част от основната дейност на компанията ни – строителството.

 

В последните дни сме обект на целенасочено възпрепятстване на ежедневната ни дейност, като без да е налице каквато и да било санкция или установено нарушение, ни беше забранено да извозваме вече добития и преработен материал, който е складиран в имота, собственост на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД. Това ни ограничава вече трети ден да извършваме нашите договорни задължения по изграждащи се строителни обекти в цялата страна.

 

Преработваният от нас материал е добит както от близката Кариера Белащица Юг, така и от други кариери, нямащи нищо общо с тази в Белащица. Тук е мястото да подчертаем, че производствената и добивната дейност са две различни дейности и се извършват от нас повече от 25 години.

 

Натискът върху „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД като една от най-големите строителни компании в България да преустанови дейността си е грубо погазване на принципите на частния бизнес в България и е силно притеснителен за бъдещото развитие на частния сектор в държавата. Въвличането на всички възможни институции и специализирани служби в казуса е административна репресия, тъй като без нарочно разпореждане, заповед или друг административен акт на 6 февруари 2022 г. камионите и служителите ни бяха държани повече от осем часа без възможност да бъдат пропуснати.

 

Ръководството на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД винаги е било отворено за диалог и обсъждане на важни проблеми с местната общност. Уважаваме правата на всички граждани да протестират и изразяват мнението си, стига с тези си действия да не накърняват правата на останалите. От „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД и браншовата ни организация Българска асоциация за преработка на инертни материали сме поискали среща с министър-председателя и министрите на енергетиката, на околната среда и водите, на икономиката и индустрията и на регионалното развитие и благоустройството, за да се обсъди цялостната държавна политика спрямо нашия ключов сектор от национално значение. За нас е важно да знаем как ще бъдат защитени интересите ни от подобни дискредитиращи действия.

 

„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД остава отворена за диалог и намиране на решения в така създалата се ситуация, като едновременно с това имаме готовност да предприемем действия в защита на интересите ни, на нарушената търговска и имиджова репутация, както и за компенсиране на огромните вреди и пропуснати ползи, които търпим.