„Европейски Пътища” АД разполага със собствено дружество „Пътна и строителна лаборатория” ЕООД, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

 

Строителната лабораторията е оборудвана с най-съвременните уреди и апарати и разполага с висококвалифицираните специалисти, осигуряващи качествено извършване на следните видове изпитвания:

Изпитвани продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандартизиран и/ валидирани)
1 Материали добавъчни едри за асфалтови настилки/ Едрозърнести скални материали за битумни смеси и настилки 1.1.3ърнометричен състав БДС 173; БДС EN 933-1
1.2.Съдържание на продълговати и плоски зърна БДС 173
1.3. Коефициент на формата БДС EN 933-4
1.4.Коефициент на плоски зърна БДС EN 933-3
1.5.Съдържание на бучки глина и ронливи зърна БДС 173
1.6. Плътност в насипно състояние и празнини БДС EN 1097-3
1.7.Мразоустойчивост с Na2SO 4/ Mg2S04/ Устойчивост на изветряване с магнезиев сулфат Mq2S04 БДС 173; БДС EN 1367-2
1.8. Съдържание на вода БДС EN 1097-5
1.9.Плътност на зърната и абсорбция/ Специфична плътност и абсорбция БДС EN 1097-6
1.10.Съдържание на фина фракция БДС EN 933-1
1.11.Съдържание на раздробени и натрошени зърна БДС EN 933-5
2 Материали добавъчни финни за асфалтови настилки/ Дребнозърне сти скални материали за битумни смеси и настилки 2.1.3ърнометричен състав БДС 173; БДС EN 933-1
2.2.Съдържание на фина фракция БДС 173; БДС EN 933-1
2.3.Пясъчен еквивалент БДС 173; БДС EN 933-8
2.4.Съдържание на бучки глина и ронливи зърна БДС 173
2.5. Плътност в насипно състояние и празнини БДС EN 1097-3
2.6.Съдържание на вода БДС EN 1097-5
2.7. Плътност на зърната и абсорбция/ Специфична плътност и абсорбция БДС EN 1097-6
2.8. Мразоустойчивост с Na2SO 4/ Mg2S04/ Устойчивост на изветряване с магнезиев сулфат Mg2S04 БДС EN 1367-2
3 Едър добавъчен материал за бетон 3.1.3ърнометричен състав БДС EN 933-1
3.2.Съдържание на отмиваеми частици БДС EN 12620+A1/NA
3.3. Съдържа ние на продълговати и плоски зърна БДС EN 12620+A1/NA
3.4.Съдържание на бучки глина и други чужди примеси БДС EN 12620+A1/NA
3.5. Мразоустойчивост с Na2S04 БДС EN 12620+A1/NA
3.6. Съдържание на вода БДС EN 1097-5
4 Дребен добавъчен материал за бетон 4.1. Зърнометричен състав БДС EN 933-1
4.2.Съдържание на отмиваеми частици БДС EN 12620+A1/NA
4.3. Съдържание на бучки глина и други чужди примеси БДС EN 12620+A1/NA
4.4.Модул на едрина БДС EN 12620+A1/NA
4.5. Съдържание на вода БДС EN 1097-5
5 Минерално брашно 5.1.Зърнометричен състав БДС EN 933-1
5.2.Водно съдържание БДС EN 1097-5
6 Асфалтови смеси 6.1. Разпределение на размера на частиците БДС EN 12697-2+А1
6.2. Съдържание на разтворимо свързващо вещество БДС EN 12697-1
6.3. Максимална плътност/Специфична плътност БДС EN 12697-5
6.4. Размери на асфалтово пробно тяло БДС EN 12697-29
6.5.Обемна плътност БДС EN 12697-6
6.6. Съдържание на въздушни пори /Остатъчната пористост БДС EN 12697-8
6.7. Стабилитет/Устойчивост БДС EN 12697-34
6.8. Протичане /Условна пластичност БДС EN 12697-34
6.9. Чувствителност към вода БДС EN 12697-12
6.10. Коефициент на уплътнение БДС EN 12697-9
6.12. Оттичане на свързващо вещество БДС EN 12697-18, т.2
7 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали (Материали добавъчни за пътни основи) 7.1.3ърнометричен състав БДС EN 933-1
7.2. Коефициент на формата БДС EN 933-4
7.3. Съдържа ние на раздробени и натрошени зърна БДС EN 933-5
7.4. Плътност в насипно състояние и празнини БДС EN 1097-3
7.5. Устойчивост на изветряване с магнезиев сулфат Mq7S04 БДС EN 1367-2
7.6. Съдържание на влага БДС EN 13286-46
7.7. Сравнителна плътност и съдържание на вода по Проктор БДС EN 13286-2
7.8. Показател на носимоспособност /CBR/ и линейно разширение БДС EN 13286-47
7.9.Пясъчен еквивалент БДС EN 933-8
7.10. Коефициент на плоски зърна БДС EN 933-3
7.11.Плътност на зърната и абсорбция БДС EN 1097-6
8 Почви строителни 8.1.3ърнометричен състав БДС 2762
8.2.Граница на протичане Наредба №1,
ДВ 47/2000, Приложение №16
8.3. Показател на пластичност Граница на източване Наредба №1
ДВ 47/2000, Приложение №17
8.4.Максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание на свързани и несвързани почви БДС 17146
8.5.Коефициент на носимоспособност Методика на МРРБ: 1999
/CBR/
8.6.Коефициент на разнозърност (d60/d10) БДС 2761
8.7.Водно съдържание БДС 644
8.8.Еластичен модул БДС 15130
Деформационен модул:
-от първи цикъл на натоварване,Е1
-от втори цикъл на натоварване, Е2 -отношение Е2/Е1
8.9.Обемна плътност по метод „Режещ пръстен“ БДС 647
8.10.Обемна плътност по метод Методика на МРРБ: 1999
„Заместващ пясък“
9 Втвърден бетон 9.1.Обемна плътност БДС EN12390-7
9.2.Якост на натиск БДС EN 12390-3
10 Бетонна смес 10.1.Слягане БДС EN 12350-2
11 Органични свързващи вещества Битуми нефтени вискозни за пътно строителство /Битуми и битумни свързващи материали 11.1.Разтегливост, при 25°С СТ на СИВ 4542
11.2.Пенетрация при 25°С БДС 10057; БДС EN 1426
11.3. Температура на омекване по метода „Пръстен – топче“ БДС 10234; БДС EN 1427
11.4. Еластично възстановяване при 25°С БДС EN 13398

 

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ (ИЗВАДКИ) ОТ:

Наименование на продукта Метод за вземане на проби (извадки) (стандартизирани/ валидирани)
1. Минерални материали / Скални материали за битумни смеси и настилки БДС 173, т. 1; БДС EN 932-1
2. Битуми и битумни свързващи материали БДС EN 58
3. Асфалтови смеси БДС EN 12697-27
4. Бетонна смес БДС EN 12350-1
5. Несвързани и хидравлично свързани смеси БДС EN 13286-1; БДС EN 932-1