Обект АМ „Марица” ЛОТ 1 „Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+400

 

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор № ІV. Трасето на новия път в участъка на ЛОТ 1 е с обща дължина 31.4 км, Габарит А-28 м. Проектна скорост: 120 км/час.

Големи съоръжения: 22 бр.

В рамките на ЛОТ 1 се предвижда да бъдат изградени 4 паркинга, 10 надлеза, 3 подлеза, 4 моста и 5 селскостопански подлеза, както и да се направи реконструиране на напоителни системи, водопроводи и електрически далекопроводи.

Количествата за изграждането на пътните работи са:

Изкопи:                       3 530 222 м3

Насипи до асфалт:   3 597 781 м3

Асфалти:                         519 998 т

Изпълнител на проекта е италианската строителна компания „Кооператива Муратория Чементисти – Чи Ем Чи Ди, Равена”.

„Пътища Пловдив” АД е с основен договор за наем на машини и капацитет.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.