ES logo

АМ „МАРИЦА” ЛОТ 1

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ приключи работата по допълнителни строителни дейности по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „МАРИЦА“, ЛОТ 1 И 2“

 

„Пътища Пловдив“ АД е изпълнител по договор за допълнителни строителни работи на обект АМ „Марица“, Лот 1. В рамките на договора са изпълнени три обособени подобекта в участъка „Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+400.

При изпълнение на договора между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Пътища Пловдив“ АД бяха извършени строително-монтажни работи във връзка с реализирането на следните дейности по подобекти:

Подобект I: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона Б”, в рамките на който са изпълнени дейностите: – Химична стабилизация на ниво дъно изкоп – Механична стабилизация – Химична стабилизация на пластове от Зона “Б“

Подобект II: „Укрепване на откоси на изкопи”, който включваше: – Укрепване на откоси – Изграждане на укрепителна бетонова стена – Изграждане на облицован предпазен окоп – Изграждане на дренажни ребра и зона „А“.

Подобект III: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070”. – Изграждане на водосток с дължина 44 м при км 26+072 – Изграждане на тръбен водосток ф1000 с дължина 27 м на селскостопански път при км 0+264, пресичащ АМ „Марица“ при км 26+000 – Изграждане на подпорна стена с дължина 50 м от два реда габиони на селскостопански път, пресичащ АМ „Марица“ при км 26+000.

Строителният надзор се осъществява от „Т7/СНИК“.

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор № ІV. Трасето на Лот 1 е с обща дължина 31,4 км. и габарит А-28 м. Проектната скорост за този участък е 120 км/час.

Изпълнението на дейностите по трите подобекта ще спомогне за цялостното реализиране на проект „Изграждане на автомагистрала „Марица“, Лот 1 и 2“ и успешното му приключване, което от своя страна ще доведе до значително подобряване както на условията за пътуване и повишаване на безопасността, така и до намаляване на времето за пътуване.

Общата стойност на проект „Изграждане на автомагистрала „Марица“, Лот 1 и 2“ е 200 267 950 евро, като средствата се осигуряват от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“.