ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен Централен район, стопанисвани от АПИ

 

Пътища Пловдив АД изпълнява проекта на територията на републиканските пътища I-ви, II-ри и III-ти клас  на територията на ОПУ – Пловдив.

 

Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове дейности:

 • затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;
 • полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
 • стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);
 • провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности и съоръжения и други;

Текущо поддържаневключва дейности, сред които:

 • почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
 • окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
 • почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
 • отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;
 • ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
 • възстановяване на хоризонталната маркировка;
 • поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци и други;

Зимно поддържане – Включва следните основни видове дейности:

 • подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения и други;
 • снегозащита на пътищата;
 • снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане,;
 • обезопасяване на пътищата против хлъзгане.

Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации извършват се аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини и други).