РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОБЩИНА МИРКОВО

Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново.

Финансирането е по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

При изпълнението ще бъде рехабилитиран и възстановен път IV клас – връзка на с. Буново с път I клас № I-6, разделен на 6 участъка с обща дължина 6 032 м.
Изпълнението на проекта включва следните дейности:
– Подготвителни дейности – почистване на канавките и сервитута, изкопи, фрезоване (918 м3), транспорт на отпадъци, направа на битумен разлив и др.
– Асфалтиране – включващо доставка и полагане на 7 365 т. асфалтобетонoва смес;
– Поставяне на бордюри и  водещи ивици – 14 496 м

– Поставяне на тротоарни плочи – 8 867 м2;
– Доставка, уплътняване и полагане на материал за основа на банкетите – 3 896 м3;