Пътища Пловдив АД е българска компания с над 50 годишна история. Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила проекти за строеж и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 100 км реконструкция и рехабилитация на републиканска пътна мрежа и над 200 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.

ИСТОРИЯ

През 1993 г. компанията е преобразувана в еднолично дружество с държавна собственост с Разпореждане № 25/1993 г. на Министерския съвет на РБ, чрез отделяне на дейност и имущество от Областно пътно управление – Пловдив към бившето Главно управление на пътищата (сега Агенция „Пътна Инфраструктура”).

През 1995 г. дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавна собственост и е включено в Програмата за масова приватизация. От 1997 г. 100%  от акциите на компанията са частна собственост.

„Пътища Пловдив” АД изпълнява обекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и на общини в региона и страната.

Компанията работи по проекти от Транзитни пътища I, II и III, Оперативна програма Транспорт, ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020, ОП Регионално развитие, ОП Региони в растеж, фонд Земеделие и др.

 

Компанията е член на Международната пътна федерация /IRF/.

 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА КОМПАНИЯТА

  • Проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения и улици.
  • Проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на водопроводни и канализационни системи, хидротехнически съоръжения, изпълнение на земни работи и други СМР.
  • Добив, производство и търговия с пътно строителни материали – инертни материали – фракции, топли и студени асфалтови смеси, битумна емулсия, активирано каменно брашно.
  • Услуги със специализирани пътно строителни и транспортни машини.

 

ЕКИП

Компанията разполага с екип от над 550 човека, сред които над 80 висококвалифицирани специалисти и инженери в областта на строителството, ремонтите и поддръжката на инфраструктурни обекти.

 

КАЧЕСТВО

Дружеството е сертифицирано, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 39001:2012, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.